KOUKE MÈ DE BVT-KOUKESSE

KONAAIN MÈ MOSTOÊD dui Cecile Vanwaeyenberg

Wa edde vandoon vè 4 man?
1 konaain – 100 gr vetstof  – gooie mostoêd – peiper – zout – 2 leipers melk – 3 leipers crème

De preparoêse:

Smeirt et konaain ouveral good in mè vetstof, en dèn mè mostoêd.

Loit et on alle kante lochtekes brôinen in e gruut kassuul. Doot er reidelaaik wa peiper en zout op en doot er twie leipers melk baa.

Loit et konaain nog ‘n eur ’n alf tot twie eure stouve, tot as et mërg es.  Werkt de saus af mè crème en krôide.

VOL-AU-VENT dui Lut Wauters

Wa edde vandoon vè 4 man?
1 soepkeek – 500 gr gekapt – 1 ½ l zeure aairesaus – 250 gr vesse champignons

De preparoêse:

Kokt de keek mërg, loit z’afkoole en plukt et vlies in stukskes.  Drôit ballekes van et gekapt en loit ze kouken in den bouillon. Oilt de ballekes ôit den bouillon en mokt de zeure aairesaus van den bouillon.
Doot in dei saus de champignons, de ballekes en de geplukte stukskes keek.  Nog efkes loête mijoteire en serveire mè ’n videike of ne fleuron.  

De zeure aairesaus:

50 gr bloem – 50 gr bouter –  ½ l bouillon – crème – 1 aairgeil – sitroonsap – zout – peiper – noike meskoêt

Preparoêse:

Loit de bouter smelten op e zocht veeke, doot er de bloem baa en melangeit, doot er dèn de wermen bouillon baa, melangeit vanêr en loit efkes duikouke.  Klopt et aageil in e betsje saus en melangeit da dui de rest van de saus.  Bringt op smoêk mè sitroonsap, zout, peiper en noike meskoêt,  en werkt af mè crème of melk.

SMOOLTOÊT dui Agnes De Smet

Wa edde vandoon?

1 leeter volle melk – 120 gr semoule de riz of semoule de blé – 175 gr sôiker – 2 aaire – rozaaine (as ge da wilt)

De preparoêse:

Melangeit de aaire mè wa melk. De rest van de melk loêten iet wëdde en melangeire mè de sôiker. 
Doot de semoule  er betsje par betsje baa, goo melangeire mè ne klopper. Loit al reurende 3 meneute zochtekes kouke.  Zet et kassuul van et veu, doot er de losgeklopte aaire baa en loit nog efkes duikouke.
As de pap dik genoeg es, et kassuul van et veu zette, de rozaainen er dui mingele en loêten afkeule.

De pâte:
300 gr bloem – 150 gr bouter in klaain stukskes – 50 gr koud woêter – 1 aair
Melangeit alles, malaxeit op nen bol en loit ’n urke resten in de frigo.

Zet den ouven op 200 groêde.
Rolt de pâte ôit en doot z’in nen toêtvërm. Schëpt er de pap in.

Zet de toêt in ’t midde van den ouve tot as ze schuun brôin es (à peu près 50 meneute)  

Smoêkelaaik ….
En stoide gaaile stoem dat dei BVT-akteurs op’t leste van den toernei ne mi in uile kostum geroêke!?