TSJIRPKE VAN DE MOIND

‘k Zaain zeek geweist!

Zeek zaain dat es ni plezant,

mo au contraire, vriedeg ambetant.

Ge ligt in aa bedde mè ‘n bouillotte

en ge komt vè ‘t zegge ni oêit aa kot.

‘k Aa ginnen oenger en vè niks gin goestink.

Vè ni te valle moest ik ma vast aaven on de klink !

‘t Was giene griep, gin dépression

mo wel ‘n bronchite… ’n vôil infection.

’t Was graaf… Zuu e goo weir bôite

mo ik moest et oênzeen vanachter de rôite.

Ik aa vè niks gin korozje

en ik bleif liggen onder maain sozje

ze moeste maa ni kommen ambeteire

want ik dei niks anders as râleire.

Noê nen dag of veer mocht ik ‘s noones eet eite,

‘k aa goestink in krokette

mo ze woêre ni te frette.

‘t Es naa wel al ‘n weik geleie

en ‘n chance… ‘k zaain ‘t zuu good as vergeite !

Magda Lanhove