Privacyverklaring​

Alle persoonsgegevens (gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd) die u aan Brusseleir! toevertrouwt, worden met zorg verwerkt. Brusseleir! verzamelt en gebruikt deze gegevens dan ook in alle transparantie.

Brusseleir! leeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving na en in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG of GDPR).
Deze privacyverklaring informeert u over:
 
 1. Het toepassingsgebied van deze privacyverklaring en Brusseleir! als verantwoordelijke voor de verwerking
 2. De wijze waarop Brusseleir! persoonsgegevens verzamelt en welke verwerkingen daarmee gepaard gaan
 3. De beveiliging van uw persoonsgegevens
 4. Uw rechten inzake uw persoonsgegevens
 5. Verwijzingen naar andere websites en sociale media
 6. Updates privacyverklaring

1. Toepassingsgebied van deze privacyverklaring en Brusseleir! als verantwoordelijke voor de verwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Brusseleir! die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Wijze waarop Brusseleir! persoonsgegevens verzamelt en de verwerkingen die ermee gepaard gaan

2.1. Gebruik van de website www.brusseleir.eu en cookies

U hoeft zich niet te registreren om onze website te bezoeken. Brusseleir! maakt gebruik van cookies op haar website.

Cookies bevatten kleine hoeveelheden informatie en worden door een server voor deze website op uw computer of ander apparaat gedownload. Uw webbrowser stuurt deze cookies vervolgens bij ieder volgend bezoek naar deze website terug, zodat deze u herkent en weet welke gebruiksvoorkeuren u bijvoorbeeld heeft. Meer informatie over cookies en hoe ze werken, kunt u vinden op  www.aboutcookies.org.

Telkens wanneer u gebruikmaakt van deze website, kan er informatie worden verzameld met behulp van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies door Brusseleir!, zoals hierin beschreven.

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies waarmee bezoekers bepaalde functies op de site kunnen gebruiken. Indien het gebruik van deze cookies wordt geblokkeerd, kunnen sommige onderdelen van de website niet correct werken. Deze cookies worden slechts bewaard voor de duurtijd van de bezoeksessie aan onze website.

Statistische cookies

De website van Brusseleir! maakt gebruik van statische cookies via Google Analytics om te begrijpen hoe elke bezoeker de website exact gebruikt. De IP-adressen van elke bezoeker worden geanonimiseerd waardoor Google Analytics niet beschikt over het IP-adres.

Hoe houdt u zeggenschap over cookies?

Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat wij cookies op uw computer of ander apparaat plaatsen, zoals hierboven uitgelegd. U kunt de zeggenschap over cookies echter op verschillende manieren behouden en deze beheren. Onthoud goed dat het verwijderen of blokkeren van cookies van invloed kan zijn op uw ervaringen als gebruiker, en dat delen van deze website wellicht niet meer volledig toegankelijk zijn.

Met de meeste browsers kunt u zien welke cookies er op uw apparaat staan en kunt u ze afzonderlijk verwijderen of cookies van specifieke of van alle websites blokkeren. Bedenk wel dat alle eerder aangegeven voorkeuren verloren gaan als u alle cookies verwijdert.

Om de cookies in een browser uit te schakelen, moeten gebruikers bepaalde handelingen uitvoeren die afhankelijk zijn van de gebruikte browser. Via onderstaande weblinks begeeft u zich naar de juiste pagina van de door u gebruikte browser:

2.2. Door uzelf verstrekte persoonsgegevens

U verstrekt persoonsgegevens wanneer u een online formulier invult.

De persoonsgegevens die u meedeelt, worden uitsluitend voor het doeleinde gebruikt zoals beschreven in het formulier. U kan formulieren invullen voor een sollicitatie, een aanvraag van een subsidie, deelname aan een wedstrijd, …

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een beperkte duurtijd tenzij er een wettelijke bepaling een langere bewaringstermijn vereist.

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief van Brusseleir! geeft u uw e-mailadres in en u ontvangt een e-mail met het verzoek een link aan te klikken ter bevestiging. Deze dubbele ‘opt-in’ vergewist Brusseleir! ervan dat u de juiste bestemmeling bent. Bij elke nieuwsbrief die u ontvangt, heeft u de mogelijkheid zich uit te schrijven.

Gelieve inzake de nieuwsbrief van Brusseleir! volgende informatie in acht te nemen. Brusseleir! maakt gebruik van zogenaamde ‘volgtechnologieën’, om vast te stellen of u bepaalde e-mailberichten van Brusseleir! heeft gelezen of aangeklikt.

Brusseleir! gebruikt MailChimp om e-mails op te volgen (bijvoorbeeld: e-mailadres dat werd meegedeeld om nieuwsbrieven te ontvangen). MailChimp stockeert persoonsgegevens in de Verenigde Staten van Amerika en is gecertifieerd onder de EU-U.S. Privacy Shield Framework. Data kunnen door MailChimp worden meegedeeld aan derden.

U kan het privacybeleid van MailChimp op onderstaande weblink raadplegen:

Wilt u Brusseleir! niet laten weten of u onze berichten heeft geopend, doorgestuurd of aangeklikt, dan moet u zich afmelden aangezien het voor Brusseleir! niet mogelijk is om deze e-mails te versturen zonder deze volgfunctie. U kan zich te allen tijde uitschrijven door de aanwijzingen in de afzonderlijk van Brusseleir! ontvangen e-mailberichten op te volgen.

3. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Brusseleir! verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om uw persoonsgegevens te beschermen, meer bepaald om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Hoewel wij de nodige beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen kan bij een transfer van data (via internet of e-mail) niet worden uitgesloten dat er zich een incident voordoet.

4. Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

4.1. U hebt het recht om:

 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens
 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over u bezitten
 • de correctie te vragen van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens
 • te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist als zij niet langer nodig zijn of als de verwerking ervan onrechtmatig is
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of om redenen die op uw persoonlijke situatie betrekking hebben
 • in specifieke gevallen te verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens in machinaal leesbare vorm te ontvangen en ze door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (‘overdraagbaarheid van gegevens’)

4.2. U kan uw rechten uitoefenen als volgt

Om uw rechten uit te oefenen, moet u contact opnemen met Brusseleir! die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen en u te identificeren.

U kan uw aanvraag richten aan de Functionaris voor Gegevensbescherming op volgend adres:

Per brief: Vlaamsesteenweg 98, 1000 Brussel

Per e-mail: info@brusseleir.eu

Als u Brusseleir! uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij u ook per e-mail antwoorden.

Overeenkomstig de AVG, zal Brusseleir! uw aanvraag beantwoorden binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat wij in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal 2 maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

Voor meer informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kan u rechtstreeks contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via bovenstaand adres of e-mailadres.

Als u ontevreden bent over de manier waarop de Brusseleir! uw persoonsgegevens verwerkt of u meent dat uw rechten geschaad zijn, dan kan u zich ook richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • per brief: Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
 • per e-mail: contact@apd-gba.be

4.3. U heeft kennis van een incident of u vermoedt een datalek

Als verwerkingsverantwoordelijke neemt Brusseleir! haar verantwoordelijkheid op en verzoekt ze u om uw bezorgdheid te uiten bij vermoeden van problemen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U kan een e-mail sturen naar  e-mail adres toevoegen wanneer u onterecht een e-mail heeft ontvangen of u vermoedt dat er persoonsgegevens zijn gelekt, verloren zijn gegaan of aangepast. Graag verneemt Brusseleir! van u zoveel mogelijk details om uw bericht zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen behandelen.

5. Verwijzingen naar andere websites en sociale media

Sociale mediaknoppen

Deze website maakt gebruik van ‘socialemediaknoppen’ zodat de gebruikers webpagina’s kunnen delen of als favoriet kunnen opslaan. Dit zijn knoppen voor socialemediawebsites van derden en die websites kunnen informatie opslaan over uw bezigheden op internet, dus ook uw bezigheden op deze website.

Lees de desbetreffende gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die sites goed door zodat u precies weet hoe zij gebruikmaken van uw gegevens en ontdek hoe u zich kunt afmelden of dergelijke gegevens kunt verwijderen.

Externe internetdiensten

Soms maakt Brusseleir!  op deze website gebruik van externe internetdiensten om binnen deze website inhoud te tonen, zoals afbeeldingen of video’s, of een peiling te doen. Net zoals met de socialemediaknoppen kan Brusseleir! niet voorkomen dat die sites, of externe domeinen informatie verzamelen over uw gebruik van deze ‘ingebedde’ inhoud.

6. Wijzigingen privacyverklaring

Brusseleir! behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment en om welke reden ook aan te passen. Elke wijziging brengt een aanpassing met zich mee van de datum van de herziening (zoals onderaan deze pagina vermeld). De aangepaste regels zijn bijgevolg van toepassing met ingang van de datum van aanpassing.

2/2/2021