Tsjirpke van de moind

In Brussel on de voêt

In Brussel on de voêt
struumt et woêter dui ui troên
en dei troên in ui kroêg
struumt ni te truuste zuu treig

In Brussel on de voêt
troebel speegelt et licht
rolt ’n kettink omlieg
van ’n kroên, af en oên.

In Brussel on de voêt
’n roêit op de stad,
ketjes speilen op ’t pad,
doê kiert ‘t leive da z’ad

In Brussel on de voêt
smelt ze zand in ui and,
kloêgt ze, stil, oên de kant
komme joêre van verstand

In Brussel on de voêt
vertelt z’ ui veroêl
in ui golvende toêl,
oo z’ee kwoemp, illegoêl
alf verzoupe vè ‘n ideoêl
ee gelokt dui ne roop 
zwalpend in ’n ​chaloupe

En doê, ôn de voêt
goït z’uin druum achternoê
goït ze rechtdui, rechtoêit,
zeet ne ni achteroêit,
dui nikske ni t’aave,
zeet ze ’t uug van de stërm
woê ze weg kan van blaaive,
draaift ze voesj op ui aaige,
ui aaige, dui niks ni te kraaige.

FILIP VAN ZANDYCKE